Kritéria přijímacího řízení - obor Informační technologie pro školní rok 2024/2025

Zde najdete oficiální kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Obor: 18-20M/01 - Informační technologie - denní studium

V souladu se zněním § 59 Zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. (Potvrzení od lékaře na náš obor však nepotřebujete - pouze citujeme zákon.)

Pro školní rok 2024/25 budeme přijímat celkem 50 uchazečů.

Kritéria pro přijetí vycházejí z požadavku na prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů výše citovaného paragrafu a jsou tato:

 1. Výsledky u jednotných přijímacích zkoušek,
 2. Prokazatelný, dlouhodobý, aktivní zájem o obor (prokazatelná práce v oboru, účast na odborných soutěžích,…),
 3. Předchozí studijní výsledky na ZŠ.

1. Výsledky u přijímacích zkoušek (0 - 100 bodů)

Uchazeč skládá písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V každé zkoušce může uchazeč získat 0 - 50 bodů, tedy v součtu za obě zkoušky 0 - 100 bodů.

Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s § 60b odst (4) školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Dodatky pro cizince

Pro cizince - Ukrajince, na které se vztahuje "Lex Ukrajina"

Pro uchazeče, kteří získali právo pobytu v ČR na základě víza strpění "D/VS/U" nebo víza dočasné ochrany "D/DO/xxx":

Uchazeč doloží kopii svého pasu (strana s fotkou, jménem, příjmením...) a kopii víza.

Uchazeč dokládá známky ze svého předchozího vzdělávání buď vysvědčením úředně přeloženým do českého jazyka nebo čestným prohlášením.

Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Může také požádat o konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinštině. Žádost je ZDE.

Ředitel školy ověří rozhovorem porozumění českému jazyku. V souladu s výkladem MŠMT č.j.: MSMT-29721/2017-1 ze dne 23.11.2017, je pořadí těchto uchazečů stanoveno dle pořadí všech uchazečů bez výsledků testů z českého jazyka a literatury.

Pro cizince, kteří vůbec nestudovali v české základní škole

Pro uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole (nestudovali vůbec v české základní školy):

V souladu s § 60b odst (5) školského zákona: Uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ředitel školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka. V souladu s výkladem MŠMT č.j.: MSMT-29721/2017-1 ze dne 23.11.2017, je pořadí těchto uchazečů stanoveno dle pořadí všech uchazečů bez výsledků testů z českého jazyka a literatury.

Pro cizince, kteří studovali na české základní škole méně než 4 roky

Pro uchazeče, kteří navštěvují základní školu v ČR méně než 4 roky:

Jestliže se uchazeč vzdělával v ČR po dobu kratší než celé 4 školní roky (zbytek vzdělání probíhal v zahraničí), může podat žádost o snížení váhy přijímací zkoušky z českého jazyka ve prospěch matematiky. U těchto uchazečů budou body za přijímací zkoušku z jazyka dopočítány podle následujícího vzorce: 
Výsledné_body_z_jazyka = body_z_ČJ*0,2+body_z_MA*0,8.
Výsledné body z matematiky se započítávají beze změny.

Pro posouzení splnění kritérií přijímacího řízení se berou z českého jazyka v potaz přepočtené body.
 

2. Prokazatelný, dlouhodobý, aktivní zájem o obor (0 - 5 bodů)

Zájem o obor může uchazeč doložit takto:

 • diplomy z odborných soutěží, odkaz na výsledkovou listinu soutěže, odborné certifikáty apod.,
 • účast v kroužcích se zaměřením na obor - (potvrzení),
 • odkazem na vlastní dostatečně kvalitní práci publikovanou na internetu,
 • jinou formou, ze které budou jasně zřejmé a prokazatelné aktivity, které žák v oboru v minulosti vykonával

Body v tomto kritériu bude přidělovat dle zaslaných podkladů 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy. V tomto kritériu může uchazeč získat 0-5 bodů.

Papírové přílohy stačí oskenovat a přiložit k přihlášce. U elektronických příloh je potřeba udělat následující:

 • umístit na nějaké úložiště (např.: Google Drive, OneDrive,...)

 • zajistit, abychom k souborům měli přístup,

 • seznam odkazů na tyto elektronické přílohy odevzdat společně s přihláškou.

 • Prokazatelný zájem o obor budeme hodnotit ještě před konáním přijímacích zkoušek – abychom byli co nejvíce transparentní.

3. Předchozí studijní výsledky na ZŠ (0 - 12 bodů)

Uchazeč je hodnocen za průměr z předmětů:

 • Matematika,
 • Fyzika (nebo obdobný předmět),
 • Český jazyk (případně mateřský jazyk),
 • První cizí jazyk (převážně anglický)

Počítají se známky za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku (obvykle 8. a 9.). Za hodnocené pololetí získá body takto:

 • Za každou jedničku 1 bod,
 • Za každou dvojku a horší 0 bodů

Za hodnocené pololetí může uchazeč získat 0-4 body.

Jestliže uchazeč navštěvoval dlouhodobě školu v zahraničí, předloží vysvědčení ze zahraniční školy a výsledky mu budou odpovídajícím způsobem převedeny na české hodnocení.

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů. Aby uchazeč splnil úspěšně kritéria přijímacího řízení a mohl být přijat ke studiu, může být jak z češtiny tak i z matematiky horší maximálně o 7 bodů než průměr všech našich uchazečů. Konkrétní, pevnou bodovou hranici pro splnění kritérií tedy stanovíme, až budeme znát celkové výsledky všech uchazečů. Loni stačilo pro splnění přijímacích kritérií mít z matematiky i z českého jazyk po 24 bodech. Laťka pro přijetí však byla výrazně výš a bylo potřeba minimálně 69 bodů (včetně bodů za známky na ZŠ a prokazatelný zájem o obor).

Doplňková kritéria

V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhnou stejného součtu bodů dle dílčích kritérií, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí postupně tato doplňková kritéria:

 • Vyšší počet bodů dle kritéria zájem o obor,
 • Vyšší počet bodů u přijímacích zkoušek,
 • Nižší průměr všech známek (v součtu z 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku).

Prvních 50 zájemců v tomto pořadí bude přijato ke studiu.

Naše škola přitahuje hodně šikovné studenty. Což je na jednu stranu super, ale před přijímačkami to uchazečům moc klidu právě nepřidá. Tak hlavně pevné nervy a držíme pěsti. Zde jsou výsledky přijímaček z minulých let.

Novinky v přijímacím řízení

Testy z minulých ročníků si můžete vyzkoušet zde: https://tau.cermat.cz/.

Závazné termíny

Všechny termíny přijímacího řízení na SŠ jsou dány Ministerstvem školství, vztahují se na zadávání/zveřejňování informací do informačního systému Cermatu a jsou závazné. Když je prostě prošvihnete, máte smůlu a vůbec nic s tím nejde dělat.

1. kolo přijímacího řízení

 • do 31.1. zveřejníme závazná kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
 • 1.2. - 20.2. - časové okno na podávání přihlášek ke studiu do 1. kola (nesmíte podat dřív ani později, v obou případech bychom vám museli přihlášku vrátit a do přijímacího řízení byste nemohli být zařazeni)
 • cca 30.3. dostanete pozvánku k řádnému termínu konání přijímací zkoušky (máte 2 termíny - 2 pokusy a pro přijetí se bere z každého předmětu lepší výsledek)
 • 12.4. - 1. termín/pokus konání jednotné přijímací zkoušky,
 • 15.4. - 2. termín/pokus konání jednotné přijímací zkoušky,
 • 29.4. a 30.4. se konají náhradní termíny přijímacích zkoušek. Týkají se těch, kteří byli v době řádných termínů například nemocní a do 3 pracovních dnů se omluvili řediteli školy. Pozvánku na náhradní termín zasílá Cermat týden před konáním.
 • 10.5. - 14.5. se můžete přijít podívat do školy na podklady, které má škola k dispozici pro rozhodnutí o vašem přijetí/nepřijetí (je to tzv. seznámení se spisem). Jedná se spíše o formální záležitost danou Správním řádem, ale kdo chce přijít, tak samozřejmě může.
 • 15.5. - zveřejnění výsledků přijímacího řízení 1. kola

2. kolo přijímacího řízení

Myslíme si, že 2. kolo přijímacího řízení letos opět vypisovat nebudeme. Nicméně způsob přijímání se letos výrazně mění a i pro nás to je premiéra. Pro jisotut zde uvádíme i termíny pro 2. kolo přijímacího řízení. I zde jsou termíny určeny státem a jsou závazné. 2. kola se nemůže účastnit nikdo, kdo nebyl přihlášen do 1. kola k jednotné přijímací zkoušce. (Ve 2. kole fyzicky nová přijímací zkouška neprobíhá a povinně se přebírají výsledky z kola prvního.)

 • 20.5. zveřejnění závazných kritérií přijímacího řízení pro 2. kolo přijímacího řízení
 • 20.5. - 24.5. - časové okno na podávání přihlášek ke studiu do 2. kola (nesmíte podat dřív ani později, v obou případech bychom vám museli přihlášku vrátit a do přijímacího řízení byste nemohli být zařazeni)
 • žádné nové přijímací zkoušky se již nekonají a berou se v potaz výsledky z přijímacích zkoušek z 1. kola (tzn. pokud se 1. kola nezúčastníte, jdete do 2. kola s 0 body z přijímaček jak z češtiny tak matematiky)
 • 18.6. - 20.6. se můžete přijít podívat do školy na podklady, které má škola k dispozici pro rozhodnutí o vašem přijetí/nepřijetí (je to tzv. seznámení se spisem). Jedná se spíše o formální záležitost danou Správním řádem, ale kdo chce přijít, tak samozřejmě může.
 • 21.6. - zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení

3. kolo přijímacího řízení

Termínově může být vyhlášeno nejdříve 28.6.!!! - a to už v podstatě začínají prázdniny.

Způsoby podání přihlášky

Přihlášku je možné podat jedním ze tří způsobů:

 • Elektronicky s ověřenou identitou (nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita),
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému (když nemáte způsob, jak elektronicky prokázat svoji totožnost),
 • podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Více viz.: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Informační systém pro zadávání přihlášek plánuje Cermat uvést do provozu 15. ledna 2024. Jakmile bude přístupný, umístíme zde na něj odkaz. Totéž platí pro vzory papírových přihlášek. Nové prozatím nejsou zveřejněny a staré nelze použít.

Pomoc s přihlášením

Pokud budete potřebovat pomoc s přihlášením, měly by vám pomot především vaše základní školy. Pokud byste tam však neuspěli, můžete dorazit i k nám (3 únorové pondělky budeme pomáhat s přihlašováním uchazečům o kombinované studium, tak bychom pomohli i vám). Celý proces přihlašování uděláme na místě. Termíny jsou následující:

 • pondělí 5. února od 16:00,
 • pondělí 12. února od 16:00
 • pondělí 19. února od 16:00

K přihlášení budete potřebovat originál vysvědčení z posledního ročníku základní školy.