Kritéria přijímacího řízení - obor Informační technologie pro školní rok 2022/2023

Zde najdete oficiální kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Obor: 18-20M/01 - Informační technologie - denní studium

V souladu se zněním § 59 Zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Kritéria pro přijetí vycházejí z požadavku na prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů výše citovaného paragrafu a jsou tato:

 1. Výsledky u jednotných přijímacích zkoušek,
 2. Zájem o obor (prokazatelná práce v oboru, účast na odborných soutěžích,…),
 3. Předchozí studijní výsledky na ZŠ.

1. Výsledky u přijímacích zkoušek (0 - 100 bodů)

Uchazeč skládá písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V každé zkoušce může uchazeč získat 0 - 50 bodů, tedy v součtu za obě zkoušky 0 - 100 bodů.

Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s § 60b odst (4) školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Dodatek pro cizince:

Pro uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole:

V souladu s § 60b odst (5) školského zákona: Uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ředitel školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka. V souladu s výkladem MŠMT č.j.: MSMT-29721/2017-1 ze dne 23.11.2017, bude pořadí těchto uchazečů určeno ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

Pro uchazeče, kteří navštěvují školu v ČR méně než 4 roky:

Jestliže se uchazeč vzdělával v ČR po dobu kratší než celé 4 školní roky (zbytek vzdělání probíhal v zahraničí), může podat žádost o snížení váhy přijímací zkoušky z českého jazyka ve prospěch matematiky. U těchto uchazečů budou body za přijímací zkoušku z jazyka dopočítány podle následujícího vzorce: 
Výsledné_body_z_jazyka = body_z_ČJ*0,2+body_z_MA*0,8.
Výsledné body z matematiky se započítávají beze změny.

Pro posouzení splnění kritérií přijímacího řízení se berou z českého jazyka v potaz přepočtené body.
 

2. Zájem o obor (0 - 10 bodů)

Zájem o obor může uchazeč doložit takto:

 • spoluprací s firmou nebo jinou institucí z oboru (dopis s popisem spolupráce s razítkem firmy/instituce)
 • odkazem na vlastní dostatečně kvalitní práci publikovanou na internetu,
 • diplomy z odborných soutěží, odkaz na výsledkovou listinu soutěže, odborné certifikáty apod.,
 • účast v kroužcích se zaměřením na obor - (potvrzení),
 • jinou formou, ze které budou jasně zřejmé a prokazatelné aktivity, které žák v oboru v minulosti vykonával

Body v tomto kritériu bude přidělovat dle zaslaných podkladů 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy. Každý člen komise stanoví počet bodů každému uchazeči a výsledný počet bude určen jako průměr jednotlivých hodnocení. V tomto kritériu může uchazeč získat 0-10 bodů.

Papírové přílohy stačí přiložit k přihlášce. U elektronických příloh je potřeba udělat následující:

 • umístit na nějaké úložiště (např.: Úschovna.cz nebo Google Drive, OneDrive,...)
 • zajistit, abychom k souborům měli přístup,
 • odkaz odeslat na e-mail: jiri.formanek@delta-skola.cz a do emailu přidat jméno uchazeče a datum narození.
 • podklady pro prokazatelný zájem o obor nemusíte dokládat přímo k přihlášce, ale musíte je poslat nejpozději do 31. března - abychom byli schopni transparentně přidělit body ještě před konáním přijímací zkoušky.

3. Předchozí studijní výsledky na ZŠ (0 - 12 bodů)

Uchazeč je hodnocen za průměr z předmětů:

 • Matematika,
 • Fyzika (nebo obdobný předmět),
 • Český jazyk (případně mateřský jazyk),
 • První cizí jazyk (převážně anglický)

Počítají se známky za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku (obvykle 8. a 9.). Za hodnocené pololetí získá body takto:

 • Za každou jedničku 1 bod,
 • Za každou dvojku a horší 0 bodů

Za hodnocené pololetí může uchazeč získat 0-4 body.

Jestliže uchazeč navštěvoval dlouhodobě školu v zahraničí, předloží vysvědčení ze zahraniční školy a výsledky mu budou odpovídajícím způsobem převedeny na české hodnocení.

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů. Aby uchazeč splnil úspěšně kritéria přijímacího řízení a mohl být přijat ke studiu, může být jak z češtiny tak i z matematiky horší maximálně o 7 bodů než průměr všech našich uchazečů. Konkrétní, pevnou bodovou hranici pro přijetí tedy stanovíme, až budeme znát celkové výsledky všech uchazečů. Jako vodítko může sloužit, že pokud budou přijímačky "stejně těžké" jako loni a předloni, tak by mělo stačit 20 bodů z matematiky a 25 bodů z češtiny.

Doplňková kritéria

V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhnou stejného součtu bodů dle dílčích kritérií, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí postupně tato doplňková kritéria:

 • Vyšší počet bodů dle kritéria zájem o obor,
 • Vyšší počet bodů u přijímacích zkoušek,
 • Nižší průměr všech známek (v součtu z 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku).

Prvních 52 zájemců v tomto pořadí bude přijato ke studiu.

Chcete vědět, jací studenti u nás studují? Jakou máte šanci na přijetí? Podívejte se na výsledky přijímaček z minulých let.