Kritéria přijímacího řízení - obor Informační technologie pro školní rok 2024/2025

Zde najdete oficiální kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Obor: 18-20M/01 - Informační technologie - denní studium

V souladu se zněním § 59 Zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. (Potvrzení od lékaře na náš obor však nepotřebujete - pouze citujeme zákon.)

Pro školní rok 2024/25 budeme přijímat celkem 50 uchazečů.

Kritéria pro přijetí vycházejí z požadavku na prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů výše citovaného paragrafu a jsou tato:

 1. Výsledky u jednotných přijímacích zkoušek,
 2. Prokazatelný, dlouhodobý, aktivní zájem o obor (prokazatelná práce v oboru, účast na odborných soutěžích,…),
 3. Předchozí studijní výsledky na ZŠ.

1. Výsledky u přijímacích zkoušek (0 - 100 bodů)

Uchazeč skládá písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V každé zkoušce může uchazeč získat 0 - 50 bodů, tedy v součtu za obě zkoušky 0 - 100 bodů.

Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s § 60b odst (4) školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Dodatky pro cizince

Pro cizince - Ukrajince, na které se vztahuje "Lex Ukrajina"

Pro uchazeče, kteří získali právo pobytu v ČR na základě víza strpění "D/VS/U" nebo víza dočasné ochrany "D/DO/xxx":

Uchazeč doloží kopii svého pasu (strana s fotkou, jménem, příjmením...) a kopii víza.

Uchazeč dokládá známky ze svého předchozího vzdělávání buď vysvědčením úředně přeloženým do českého jazyka nebo čestným prohlášením.

Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Může také požádat o konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinštině. Žádost je ZDE.

Ředitel školy ověří rozhovorem porozumění českému jazyku. V souladu s výkladem MŠMT č.j.: MSMT-29721/2017-1 ze dne 23.11.2017, je pořadí těchto uchazečů stanoveno dle pořadí všech uchazečů bez výsledků testů z českého jazyka a literatury.

Pro cizince, kteří vůbec nestudovali v české základní škole

Pro uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole (nestudovali vůbec v české základní školy):

V souladu s § 60b odst (5) školského zákona: Uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ředitel školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka. V souladu s výkladem MŠMT č.j.: MSMT-29721/2017-1 ze dne 23.11.2017, je pořadí těchto uchazečů stanoveno dle pořadí všech uchazečů bez výsledků testů z českého jazyka a literatury.

Pro cizince, kteří studovali na české základní škole méně než 4 roky

Pro uchazeče, kteří navštěvují základní školu v ČR méně než 4 roky:

Jestliže se uchazeč vzdělával v ČR po dobu kratší než celé 4 školní roky (zbytek vzdělání probíhal v zahraničí), může podat žádost o snížení váhy přijímací zkoušky z českého jazyka ve prospěch matematiky. U těchto uchazečů budou body za přijímací zkoušku z jazyka dopočítány podle následujícího vzorce: 
Výsledné_body_z_jazyka = body_z_ČJ*0,2+body_z_MA*0,8.
Výsledné body z matematiky se započítávají beze změny.

Pro posouzení splnění kritérií přijímacího řízení se berou z českého jazyka v potaz přepočtené body.
 

2. Prokazatelný, dlouhodobý, aktivní zájem o obor (0 - 5 bodů)

Zájem o obor může uchazeč doložit takto:

 • diplomy z odborných soutěží, odkaz na výsledkovou listinu soutěže, odborné certifikáty apod.,
 • účast v kroužcích se zaměřením na obor - (potvrzení),
 • odkazem na vlastní dostatečně kvalitní práci publikovanou na internetu,
 • jinou formou, ze které budou jasně zřejmé a prokazatelné aktivity, které žák v oboru v minulosti vykonával

Body v tomto kritériu bude přidělovat dle zaslaných podkladů 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy. V tomto kritériu může uchazeč získat 0-5 bodů.

Papírové přílohy stačí přiložit k přihlášce. U elektronických příloh je potřeba udělat následující:

 • umístit na nějaké úložiště (např.: Úschovna.cz nebo Google Drive, OneDrive,...)
 • zajistit, abychom k souborům měli přístup,
 • odkaz odeslat na e-mail: jiri.formanek@delta-skola.cz a do emailu přidat jméno uchazeče a datum narození.
 • podklady pro doložení prokazatelného zájmu o obor doložte společně s přihláškou (případně elektronicky), ve stejném termínu jako odevzdání přihlášky tj. do 1. března - abychom byli schopni transparentně přidělit body ještě před konáním přijímacích zkoušek.

3. Předchozí studijní výsledky na ZŠ (0 - 12 bodů)

Uchazeč je hodnocen za průměr z předmětů:

 • Matematika,
 • Fyzika (nebo obdobný předmět),
 • Český jazyk (případně mateřský jazyk),
 • První cizí jazyk (převážně anglický)

Počítají se známky za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku (obvykle 8. a 9.). Za hodnocené pololetí získá body takto:

 • Za každou jedničku 1 bod,
 • Za každou dvojku a horší 0 bodů

Za hodnocené pololetí může uchazeč získat 0-4 body.

Jestliže uchazeč navštěvoval dlouhodobě školu v zahraničí, předloží vysvědčení ze zahraniční školy a výsledky mu budou odpovídajícím způsobem převedeny na české hodnocení.

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů. Aby uchazeč splnil úspěšně kritéria přijímacího řízení a mohl být přijat ke studiu, může být jak z češtiny tak i z matematiky horší maximálně o 7 bodů než průměr všech našich uchazečů. Konkrétní, pevnou bodovou hranici pro splnění kritérií tedy stanovíme, až budeme znát celkové výsledky všech uchazečů. Loni stačilo pro splnění přijímacích kritérií mít z matematiky i z českého jazyk po 24 bodech. Laťka pro přijetí však byla výrazně výš a bylo potřeba minimálně 69 bodů (včetně bodů za známky na ZŠ a prokazatelný zájem o obor).

Doplňková kritéria

V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhnou stejného součtu bodů dle dílčích kritérií, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí postupně tato doplňková kritéria:

 • Vyšší počet bodů dle kritéria zájem o obor,
 • Vyšší počet bodů u přijímacích zkoušek,
 • Nižší průměr všech známek (v součtu z 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku).

Prvních 50 zájemců v tomto pořadí bude přijato ke studiu.

Chcete vědět, jací studenti u nás studují? Jakou máte šanci na přijetí? Podívejte se na výsledky přijímaček z minulých let.