Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení - obor Ekonomika a podnikání pro školní rok 2024/2025

Zde najdete přesná oficiální kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Obor: 63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání - kombinovaná forma studia

V souladu se zněním § 59 Zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Kritéria pro přijetí vycházejí z požadavku na prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů výše citovaného paragrafu a jsou tato:

1. Výsledky u přijímacích zkoušek (0 - 100 bodů)

Uchazeč skládá písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V každé zkoušce může uchazeč získat 0 - 50 bodů, tedy v součtu za obě zkoušky 0 - 100 bodů.

Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s § 60b odst (4) školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Dodatek pro cizince:

Pro uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole:

V souladu s § 60b odst (5) školského zákona: Uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ředitel školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka. V souladu s výkladem MŠMT č.j.: MSMT-29721/2017-1 ze dne 23.11.2017, bude pořadí těchto uchazečů určeno ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

Pro uchazeče, kteří navštěvují školu v ČR méně než 4 roky:

Jestliže se uchazeč vzdělával v ČR po dobu kratší než celé 4 školní roky (zbytek vzdělání probíhal v zahraničí), může podat žádost o snížení váhy přijímací zkoušky z českého jazyka ve prospěch matematiky. U těchto uchazečů budou body za přijímací zkoušku z jazyka dopočítány podle následujícího vzorce: 
Výsledné_body_z_jazyka = body_z_ČJ*0,2+body_z_MA*0,8.
Výsledné body z matematiky se započítávají beze změny.

Pro posouzení splnění kriétrií přijímacího řízení se berou z českého jazyka v potaz přepočtené body.
 

2. Body za vysvědčení z posledního ročníku ZŠ (0-20 bodů)

Bude hodnocen celkový průměr známek na vysvědčení 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Body budou přiděleny takto:

PrůměrBody
1,00 - 1,5020
1,51 - 1,8017
1,81 - 2,0014
2,01 - 2,2011
2,21 - 2,408
2,41 - 2,605
> 2,600

 

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou body z přijímacích zkoušek a body za vysvědčení. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů.

Doplňková kritéria

V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhnou stejného součtu bodů dle kritérií, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí postupně tato doplňková kritéria:

  • Vyšší počet bodů u přijímacích zkoušek v součtu,
  • Vyšší počet bodů u přijímacích zkoušek z matematiky,
  • Lepší (nižší) celkový průměr známek na vysvědčení z posledního ročníku ZŠ v 1. pololetí,
  • Los.

Prvních 90 zájemců v tomto pořadí bude přijato ke studiu.