Maturitní zkoušky

Výsledky praktických maturit

Výsledky praktické maturity naleznete pod svým evidenčním číslem studenta (je u vašeho jména v Bakalářích) ZDE.

Časový harmonogram

 • do 1. prosince - odevzdání přihlášek k maturitě k jarnímu termínu (do 23. července - pro podzimní termín maturity),
 • do 31. března - odevzdání seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ - jarní termín (do 30. června - podzimní termín)
 • 10. května 2021 (pondělí) 8:00 - praktická zkouška,
 • 24. května 2021 (pondělí) 8:00 - didaktický test z matematiky,
 • 24. května 2021 (pondělí) 13:30 - didaktický test z anglického jazyka,
 • 25. května 2021 (úterý) 8:00 - didaktický test z českého jazyka a literatury,
 • 26. května 2021 (středa) 8:00 - didaktický test z matematiky - rozšiřující,
 • 1.-4. června 2021 - se budou konat ústní zkoušky. Jmenný rozpis jednotlivých tříd naleznete ZDE (verze 004).

V případě nedostavení se ke zkoušce se musíte do 3 dnů písemně dopisem omluvit řediteli školy - jinak vám propadne termín. Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky, tj. zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka popř. matematiky jsou ke stažení na stránkách www.novamaturita.cz.


Aktuální informace k maturitním zkouškám pro rok 2021

Omluvenky maturitních zkoušek

V případě, že se žák nezúčastní některého termínu maturitní zkoušky, musí se písemně omluvit řediteli školy, a to do 3 pracovních dnů. Omluvenku je potřeba poslat poštou nebo dodat osobně do školy, případně zaslat do datové schránky školy (pouze v případě, že máte osobní datovou schránku, není možné využít schránku firemní nebo OSVČ).

Pokud se žák včas neomluví, termín mu propadne.

Výsledky didaktických testů

Výsledky didaktických testů z řádného termínu společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období budou ředitelům škol zpřístupněny 7. června 2021, v případě mimořádného termínu 19. července 2021. Ředitel školy oznámí výsledky žákům vždy nejpozději následující den.

Výsledky můžete najít ve Výsledkovém portálu žáka, do kterého se každý žák může přihlásit.

Výsledky praktické zkoušky

Výsledky praktické zkoušky z odborných předmětů budou zveřejněny na webových stránkách školy cca 24.5.2021. Výsledky budou zveřejněny anonymizovaně – místo jména žáka bude uvedeno číslo žáka (přihlaste se do Bakalářů ze stránky školy, své číslo žáka najdete v části Osobní údaje, v mobilní aplikaci toto číslo nenajdete). Známku není možné sdělovat telefonicky.

Navýšení počtu opravných zkoušek didaktických testů a mimořádný termín konání didaktických testů

 1. Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.
  POZOR – opravené termíny didaktických testů se budou konat na spádových školách, tj. ne v naší škole, místo konání zkoušky najdete na pozvánce ke zkoušce!
 2. Žákům, kteří jsou v letošním školním roce žáky posledního ročníku (prvomaturantům), se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktického testu společné části na 3 opravné zkoušky z každé zkoušky (tzn. žáci mají 4 pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části).
 3. Ostatním maturantům (kteří absolvovali poslední ročník již dříve), kteří jsou přihlášeni ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo kteří se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které jsou přihlášeni.

Navýšení počtu opravných zkoušek pro konání praktické zkoušky a možnost konání praktické zkoušky v mimořádném termínu

 1. Žákům, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, byl navýšen počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky.
 2. Ostatním maturantům, kteří jsou v jarním zkušebním období přihlášeni ke konání praktické zkoušky, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé praktické zkoušky, ke které jsou přihlášeni; počet opravných zkoušek bude o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky navýšen také těm maturantům, kteří se přihlásí ke konání praktické zkoušky až v podzimním zkušebním období 2021. Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou. Nemůže tedy nastat situace, že by osoba měla čtyři opravné zkoušky.
 3. Maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kteří u této zkoušky neuspějí, nebo kteří se v souladu se školským zákonem omluví z konání této zkoušky, bude umožněno konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.
 4. Mimořádný termín konání praktické zkoušky stanovil ředitel školy na pondělí 11.6.2021.
 5. Přihlášku k mimořádnému termínu musí maturant podat písemně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl konat zkoušku a nekonal, případně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděl.

Přihlášení k podzimnímu maturitnímu termínu

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021.

Termín podání přihlášky k opravné nebo náhradní zkoušce společné části v podzimním termínu do 23. 7. 2021. Podání přihlášky k profilové maturitní zkoušce v podzimním termínu do 30. 7. 2021.

Státní část maturitní zkoušky

Od jarního termínu maturitní zkoušky 2021 zůstaly ve státní části maturity pouze tyto dílčí zkoušky:

 • didaktický test z českého jazyka,
 • didaktický test z anglického jazyka,
 • didaktický test z matematiky.

Všechny ostatní dílčí části zkoušky nebo "celé" zkoušky jsou již v režiji školy a spadají do tzv. Profilové části.

  Profilová část maturitní zkoušky

  Seznam povinných zkoušek

  Odborné předměty

  • Praktická zkouška z ekonomických předmětů,
  • Ústní zkouška z Odborných předmětů (Podniková ekonomika, Management, Marketing, Řízení jakosti, Zbožíznalství, Psychologie prodeje, Logistika, Propagace, Právo),
  • Ústní zkouška z Účetnictví

  Ústní zkoušky

  Odborné předměty
  1. Ekonomie jako věda, řízení zásob
  2. Potřeby, statky, služby, manipulační a skladovací systémy
  3. Výroba a výrobní faktory, obsah logistiky
  4. Tržní ekonomika, materiálové hospodářství
  5. Podnikání, dopravní systémy v logistice
  6. Obchodní korporace, obaly v logistice
  7. Podniky podle forem vlastnictví, marketingové koncepce, MIS
  8. Živnostenské podnikání, poptávka a objednací systémy
  9. Majetek podniku, management – historie, obsah, význam
  10. Inflace, marketingový mix - distribuce
  11. Personální činnosti, marketingový mix – výrobek
  12. Hospodářský cyklus, ústavní právo
  13. Kontrola v podniku, psychologie práce a organizace
  14. Zásobování v podniku, marketingový mix – cena
  15. Odbyt výrobků, management – osobnost manažera, organizační struktury
  16. Pojišťovnictví, marketingový mix - komunikace
  17. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, BOZP
  18. Hrubý domácí produkt, HNP, občanské právo
  19. Financování podniku, psychologie prodeje
  20. Bankovnictví, psychologie koupě, nákupní strategie
  21. Výrobní a hospodářský proces, marketingové plánování
  22. Daňová soustava v ČR, vývoj systému jakosti, vývoj norem ISO, TQM
  23. Cenné papíry, benchmarking
  24. Nezaměstnanost, měření spokojenosti a loajality zákazníka
  25. Zahraniční obchod, rodinné právo
  Účetnictví
  1. Účetnictví a účetní dokumentace, právní předpisy upravující účetnictví
  2. Účetní zápisy, jejich přezkušování a kontrola, účetní doklady a knihy
  3. Doklady o materiálu a dlouhodobém majetku
  4. Daňová evidence
  5. Pravidla a rovnosti v podvojné soustavě účetnictví
  6. Rozvaha podniku, změny rozvahových stavů
  7. Majetek podniku a jeho druhy
  8. Zásoby
  9. Účtování zásob
  10. Účtování zásob – způsob B a jeho srovnání se způsobem A
  11. Inventura, inventarizace
  12. Účtování v soustavě účtů, analytická a syntetická evidence
  13. Účetní zachycení dlouhodobého majetku
  14. Odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku
  15. Zúčtovací vztahy
  16. Finanční účty – 2. účtová třída
  17. Hotovostní platební styk
  18. Bezhotovostní platební styk, bankovní účet a úvěr
  19. Účtování nákladů a výnosů
  20. Účet zisků a ztrát a časové rozlišení nákladů
  21. Výpočet mezd
  22. Zaúčtování mezd
  23. Doklady o pracovnících, pracovní poměry, struktura mzdy
  24. Účtování na kapitálových účtech
  25. Kalkulace

  Všeobecně vzdělávací předměty

  • Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška,
  • cizí jazyk (AJ/NJ/RJ) - písemná práce a ústní zkouška.

  Vyberte ze SEZNAMU ČETBY PRO ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČJ. Oboustraně vytiskněte, podepište a odevzdejte. (Kompletní seznam četby v .pdf ke stažení ZDE.)

  Anglický jazyk
  1. About my family and myself
  2. My daily programme
  3. Description of my house or flat; My dream house or flat
  4. My town, my village
  5. My plans for future
  6. Description of a person, character and appearance 
  7. Clothes and fashion
  8. Sport and its meaning in my life
  9. Food and meals, at a restaurant
  10. Washington and the USA
  11. Travelling and means of transportation
  12. Health and sickness, seeing a doctor, description of a human body
  13. Leisure time, hobbies, the way I spend my free time
  14. Environment
  15. Nature and weather
  16. School and work 
  17. Shops and shopping
  18. Entertainment, my cultural life
  19. London and Great Britain 
  20. Prague the capital city of the Czech Republic
  21. Holidays and celebrations 
  22. Australia and New Zealand
  23. The Czech Republic 
  24. People and Social life
  25. Mass media- television, radio, press, internet
    
  Německý jazyk
  1. Meine Familie und Hobby,
  2. Mein Haus oder meine Wohnung,
  3. Wohnen auf dem Lande und in der Stadt,
  4. Urlaub und Reisen,
  5. Verkehr,
  6. Die Tschechische Republik,
  7. Prag,
  8. Region, wo ich lebe,
  9. Meine Stadt,
  10. Dienstleistungen,
  11. Sport,
  12. Feste und Feiertage,
  13. Gesundheit und Lebensstil,
  14. Gastronomie,
  15. Mode und Kleidung,
  16. Einkaufen,
  17. Kultur und Tradition,
  18. Medien in meinem Leben,
  19. Schule, Zukunftspläne, Arbeitsmöglichkeiten,
  20. Umwelt, Wetter, Jahreszeiten,
  21. Deutschland,
  22. Berlin und andere Städte in Deutschland,
  23. Österreich,
  24. Sien und andere Städte in Österreich,
  25. Die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg
  Ruský jazyk
  1. Над картой России.
  2. Москва – столица Российской Федерации, Санкт-Петербург. Другие известные города России.
  3. Российская система образования.
  4. Наша страна - Чешская Республика.
  5. Прага – столица Чешской Республики.
  6. Наш город. Город, в котором я учусь.
  7. Система образования в Чешской Республике.
  8. Я и моя семья. Мои планы на будущее.
  9. Моѐ свободное время, мои хобби, интересы.
  10. ПроФессия.
  11. Наш дом, наша квартира, моя комната. Жизнь в городе и в деревне, жизнь молодых людей.
  12. Место жительства.
  13. Покупки, виды магазинов.
  14. Tранспорт. Виды и средства транспорта. Городской транспорт. Ориентация в городе.
  15. Русская и чешская национальная кухня. В ресторане.
  16. Одежда и мода.
  17. Туризм, поездки, путешествия.
  18. Человек и цивилизация. Здоровый жизненный стиль. Здоровье и болезни.
  19. Спорт и физкультура, виды спорта. Я и спорт.
  20. Внешний облик человека, черты характера.
  21. Охрана окружающей среды, времена года, погода.
  22. Русские праздники.
  23. Праздники в нашей семье.
  24. Культура.
  25. Средства массовой инФормации.

  Nepovinné zkoušky

  • Český jazyk a literatura - ústní zkouška,
  • cizí jazyk (AJ/NJ/RJ) - ústní zkouška.
  • Matematika + (okruhy témat odpovídají katalogu požadavků, který je možné stáhnout na stránkách www.novamaturita.cz)