Výběr volitelných předmětů

Ve 3. a 4. ročníku můžete 14 hodin volitelných předmětů. Zde najdete anotace předmětů.

Volitelné předměty - anotace

3. ročník - celkem 8 hodin

Cvičení z programování (CP3) 3 h

V jazyce Java nebo JavaScript/TypeScript

 • Komunikace mezi objekty:
  • Základy objektového programování
  • Práce s třídami a objekty
  • Zapouzdření, dědičnost, polymorfizmus
  • Principy komunikace mezi objekty (metody, parametry, návratové hodnoty)
 • Vyšší návrhové vzory a datové struktury:
  • Důležité návrhové vzory jako Singleton, Factory, Observer, IoC
  • Datové struktury jako pole, seznamy, stromy, hashovací tabulky
  • Principy efektivního využití datových struktur pro různé účely
 • Unit testy:
  • Principy a výhody psaní unit testů
  • Testování jednotlivých metod a tříd
  • Použití frameworků pro testování
 • Vícevláknové aplikace (jen v jazyce Java):
  • Základy práce s vlákny v Javě
  • Synchronizace vláken, zámky, podmíněné proměnné
  • Bezpečná komunikace a sdílení dat mezi vlákny

Společně v obou skupinách

 • Návrh a realizace jednoduché frontendové webové aplikace s použitím frameworku:
  • Základy frontendového vývoje (HTML, CSS, JavaScript)
  • Použití frameworku React
  • Principy SPA (Single Page Application) a routování
 • Komunikace mezi webovou aplikací a GraphQL API:
  • Základy GraphQL a jeho výhody oproti REST API
  • Implementace GraphQL dotazů a mutací ve webové aplikaci
  • Návrh GraphQL schématu pro konkrétní aplikaci
 • Využití ORM ve webovém vývoji:
  • Základy ORM (Object-Relational Mapping) a jeho výhody
  • Integrace ORM frameworků Prisma
  • Práce s relačními databázemi pomocí ORM
 • Serverless řešení webové aplikace založené na Firebase:
  • Základy serverless architektury
  • Integrace Firebase do webové aplikace pro hosting, databáze, autentizaci atd.
  • Výhody a omezení použití serverless přístupu v závislosti na potřebách aplikace
Cvičení z grafiky (CG3) 3 h
 • typografie a písmo,
 • 3D grafika,
 • individuální projekt z plošné, webové a 3D grafiky.
Algoritmy (AL3) 2 h

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními datovými strukturami a vybranými algoritmickými problémy, které rozšiřují kompetence v oblasti programování a návrhu software. V rámci předmětu jsou probírána zejména tato témata:

 • vlastnosti algoritmů a jejich optimalizace,
 • základní datové struktury,
 • základy UML a jeho využití,
 • algoritmy třídění - Selection sort, Bubblesort, Insertion sort apod.,
 • problematika minimální kostry grafu,
 • základní kryptografické algoritmy.

V rámci předmětu jsou řešeny týmové projekty, jejichž úkolem je nejen aplikace zadaných algoritmů, ale také jejich pochopení a prezentování jejich principů.

Digitální video (PGDV3) 2 h

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které rozšiřují kompetence v oblasti pořizování a zpracování digitálního videa. V rámci předmětu jsou probírána zejména tato témata:

 • historický vývoj kinematografie (filmoví předchůdci a průkopníci),
 • volba techniky a její používání (výhody mobilních telefonů x fotoaparátů x videokamer),
 • expozice světla a barev (exponometrie) při pořizování videozáznamu,
 • televizní (video) žánry, videa pro sociální sítě a jejich specifika
  • dynamická kompozice (rámování) obrazu při snímání videa,
  • filmový jazyk (filmová řeč)-velikosti záběrů, rakurz, filmová osa,
  • produktové video pro IM v praxi – „Pracovní postup“,
 • práce ve filmovém (video) ateliéru a v exteriéru,
 • editace, úpravy a archivace videozáznamu pomocí videoeditoru Adobe Pr,
 • alternativní video-editory v praxi-výhody, nevýhody,
 • současná kameramanská praxe-tipy a triky,
 • video experimenty a současné trendy v profesionální tvorbě.

V rámci předmětu jsou řešeny individuální a týmové projekty, jejichž výstupy budou prezentovány nejenom v elektronické podobě na webové galerii DELTA (YouTube Delta Film), ale i na studentských filmových soutěžích.

PHP (Web3) 2 h
 • seznámení s PHP serverem, základy syntaxe, zvláštnostmi jazyka (asociativní pole, multibyte řetězce apod),
 • OOP v PHP,
 • Udržení stavu (cookies, sessions),
 • zásady práce s hesly (ukládání, hashování, solení), autentizace,
 • připojení SQL databáze,
 • zpracování uživatelského vstupu (formuláře, uploady), metody GET a POST,
 • regulární výrazy,
 • PHP MVC framework (Laravel, Nette apod.),
 • konfigurace PHP a webového serveru.
Základy internetového marketingu (ZIM) 1 h

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy internetového marketingu v komerční oblasti. Přiblížit základní koncepce, hlavní principy a nástroje marketingového řízení a představit aktuální marketingové trendy a strategie. Zvláštní pozornost je věnována otázkám chování a rozhodování uživatelů  a webové analytice. Důraz je kladen na aktivní přístup a interaktivitu.

Internetový marketing (IM) 3 h

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím internetu jako marketingovým nástrojem, s metodami, jak přistupovat k různým cílovým skupinám, jak tvořit kampaně a budovat značku, jak naplňovat marketingové cíle, jak je měřit a jak vyhodnocovat návratnost investic. Důraz je kladen na aktivní přístup a interaktivitu. Studenti mají možnost pracovat na reálných marketingových kampaních.

4. ročník - celkem 6 hodin

Cvičení z programování (CP4) 2 h
 • návrh a tvorba jednoduché aplikace pro Android,
 • design layoutu aplikace s ohledem na UX,
 • práce s databází SQLite,
 • publikace aplikace do Google Play,
 • návrh a realizace backend aplikace,
 • komunikace Android aplikace s backendovou aplikací pomocí REST API.
Ateliéry-Multimediální technologie (AMMT4) 2 h

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které rozšiřují kompetence v oblasti organizace odbavení profesionálního živého videopřenosu (záznamu) videa Live Video stream, Live video Cut plus záznamu a pořizování videozáznamů pro VR (Video 360). Live projekce. V rámci předmětu jsou probírána zejména tato témata:

 • živý přenos, HW technologie Black Magic Atem Mini Pro,
 • kamerová technika vhodná pro videostream,
 • zvuková technika a specifika snímání při přenosu (zpoždění zvuku, „dvojí“ mixáž ad.),
 • režie a komunikace při živém přenosu (záznamu),
 • NDI (Network Device Interface) nová technologie v odbavování TV grafiky,
 • TV grafika a JVS ČT – pravidla a aplikace v praxi,
 • přenosy pro IM – firemní eventy, koncerty, LED projekce,
 • specifika natáčení 360 videí pro VR,
 • základní editace a postprodukce 360 videí s vlastní grafikou
 • exkurze v profesionálním obrazovém videostudiu Rozhlasové a televizní laboratoře UK Praha.

V rámci předmětu jsou řešeny individuální a týmové projekty (např. pořizování přenosů a záznamů pro potřeby školy), jejichž úkolem je nejenom aplikovat správné metody při používání HW a SW nástrojů, ale také pochopení základních principů kombinované multimediální grafiky v praxi.

Cvičení grafika-Multimediální tvorba (CGMT4) 2 h

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které rozšiřují kompetence v oblasti tvorby pokročilých video efektů a animací pro interaktivní multimédiální výstupy. V rámci předmětu jsou probírána zejména tato témata:

 • historie a vývoj videoefektů a animací,
 • SFX (VFX) Special effects,
 • Time Lapse záznamy a jejich postprodukce,
 • práce s klíčovými snímky, Adobe Pr, Adobe Ae ,
 • statické a dynamické masky v Adobe Pr, Adobe Ae,
 • optické efekty umožňující záměnu pozadí (Chroma Key, Luma Key),
 • Adobe Ae Optical Flares,
 • video Pluginy Adobe Ae, Adobe Pr a jejich aplikace,
 • animace vlastní grafiky vytvořené v I. a II. ročníku,
 • animace rastrové 2D grafiky do 3D,
 • techniky Slow Motion v praxi,
 • Rotoscoping a aktuální možnosti využití AI,
 • ad...

V rámci předmětu jsou řešeny individuální a týmové projekty, jejichž úkolem je nejenom aplikovat správné metody při používání HW a SW nástrojů, ale také pochopení základních principů při tvorbě FX efektů pro digitální video.

Základy interaktivní zvukové tvorby pro pohyblivou grafiku (ZTGR4) 2 h

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které rozšiřují kompetence v oblasti ozvučování pohyblivé grafiky. V rámci předmětu jsou probírána zejména tato témata:

 • fyzikální podstata zvuku a jeho vlastnosti, šíření,
 • volba DAW a jeho používání,
 • způsoby snímání zvuku (volba mikrofonů, umístění,
 • vliv prostředí na kvalitu nahrávky (akustika prostoru, hlukové pozadí),
 • kombinace hudby a mluveného slova (na co si dávat pozor),
 • práce s archivními zvuky (úprava zvuků, sound design apod.),
 • možnosti ruchových bank – základní problematika licencí,
 • praktické tipy pro nahrávání,
 • umělá inteligence (AI) ve zvuku,
 • exkurze v profesionální zvukové postprodukci.

V rámci předmětu jsou řešeny individuální a týmové projekty, jejichž úkolem je nejenom aplikovat správné metody při používání HW a SW nástrojů, ale také pochopení základních principů zvukové perspektivy a vlivu zvuku na význam obrazové grafiky.

Rozšiřující možnosti jazyka SQL - PL/SQL (PLSQL) 2 h

Předmět seznamuje studenty s pokročilými metodami jazyka SQL a PL/SQL s důrazem na základní možnosti a principy jazyka PL/SQL. V rámci předmětu jsou probírána zejména tato témata:

 • PL/SQL bloky,
 • proměnné v jazyce PL/SQL,
 • přehled SQL DML, zobrazení a správa dat v PL/SQL,
 • IF, CASE, LOOPS, WHILE, vnořené bloky,
 • explicitní a implicitní kurzory,
 • uživatelsky definované záznamy,
 • výjimky,
 • uložené procedury,
 • funkce,
 • PL/SQL balíčky,
 • dynamické SQL a zlepšení výkonu jazyka PL/SQL,
 • spouště (triggery) v PL/SQL,
 • správa závislostí v PL/SQL,
 • PL/SQL kompilátor.

V rámci předmětu studenti zpracovávají v týmu jednotlivé praktické úkoly a učí se porozumět úlohám z praxe. Pro ověření nabitých znalostí jsou během studia za každou kapitolou zpracovávány shrnující úlohy.

NoSQL databáze a datová úložiště (NoSQL) 2 h

Předmět seznamuje studenty s NoSQL databázemi a datovými úložišti, zaměřuje se na srovnání relačních databází a nosql systémů jako jsou noSQL databáze typu klíč-hodnota, noSQL databáze typu dokumentové, noSQL databáze typu sloupcové, noSQL databáze typu grafové. V rámci předmětu jsou probírána zejména tato témata:

 • technologie pro zpracování dat,
 • NoSQL databáze klíč-hodnota - základní principy NoSQL databází klíč-hodnota, seznámení s produktem REDIS (využití, instalace, základní příkazy, další možnosti při práci s REDIS, rozšířené příkazy a možnosti využití, procvičování příkazů v REDIS,
 • NoSQL databáze dokumentové - základní principy NoSQL databází dokumentové, seznámení s produktem MongoDB (využití, instalace, základní příkazy, další možnosti při práci s MongoDB, rozšířené příkazy a možnosti využití, procvičování příkazů v MongoDB,
 • NoSQL databáze grafové - základní principy NoSQL grafových databází, seznámení s produktem Neo4j (Neo4j, instalace, základní příkazy, další možnosti při práci s Neo4j, rozšířené příkazy a možnosti využití, procvičování příkazů v Neo4j,
 • NoSQL sloupcové databáze - základní principy NoSQL sloupcových databází, seznámení s produktem Apache Cassandra - využití, instalace, základní příkazy s Apache Cassandra, další možnosti při práci s Apache Cassandra, rozšířené příkazy a možnosti využití, procvičování příkazů v Apache Cassandra,
 • Python a zpracování dat.

V rámci předmětu studenti zpracovávají v týmu jednotlivé praktické úkoly a učí se porozumět úlohám z praxe. Pro ověření nabitých znalostí jsou během studia za každou kapitolou zpracovávány shrnující úlohy.