Pravidla hodnocení 2. pololetí 2019/20 pro denní i kombinované studium - aktualizace termínu pro KOS

1. 5. 2020

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 musí zohlednit nestandardní situaci pro výuku. Na základě vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb., vyhlašuje ředitel DELTA – SŠIE, s.r.o. tyto zásady klasifikace pro 2. pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 1. 5. 2020.

Zásady klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 pro denní studium

Obecná pravidla pro hodnocení

Pravidla pro klasifikaci obsažená ve Školním řádu nebudou ve 2. pololetí 2019/2020 použita.

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 musí zohlednit nestandardní situaci pro výuku, bude proto vycházet z těchto podkladů:

 1. Hodnocení z doby vzdělávání do 10. 3. 2020 (za dobu běžné výuky).
 2. Podpůrně z hodnocení z doby distančního vzdělávání, váhu tohoto hodnocení určuje vyučující daného předmětu. Vyučující může zohlednit např.:
  1. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
  2. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  3. četbu související se zadanými úkoly;
  4. portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
  5. zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.
 3. Podpůrně je možné zohlednit i hodnocení za 1. pololetí.

Uzavření hodnocení za druhé pololetí pro žáky 1. – 3. ročníku

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.

V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze 2 povinných předmětů, musí mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.

Hodnocení žáků přihlášených k jarnímu termínu maturit (4. ročník)

Hodnocení žáků 4. ročníku bude uzavřeno k 3.5.2020.

Pro hodnocení se použijí stejné principy viz. Obecná pravidla pro hodnocení s následující výjimkou: „na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 nemůže být žák přihlášený k jarnímu termínu maturit hodnocen „5 - nedostatečně“ nebo „nehodnocen“. Na vysvědčení bude místo toho uvedeno u daného předmětu „prospěl“.  Takový žák bude připuštěn k maturitní zkoušce.“

Kompletní znění vyhlášky MŠMT a Metodiky k vyhlášce najdete na webu MŠMT.

Předávání vysvědčení

Podle stávající úpravy by vysvědčení v letošním roce mělo být předáno 30. 6. 2020. Maturantům se standardně předává vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky.

Způsob předání ale budeme muset přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci, o způsobu předání budeme včas informovat.

Zásady klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 pro kombinované studium

Obecná pravidla pro hodnocení

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 musí zohlednit nestandardní situaci pro výuku, bude proto provedeno takto:

Pravidla pro klasifikaci obsažená ve Školním řádu pro kombinované studium nebudou ve 2. pololetí 2019/2020 použita.

Hodnocení žáků bude vycházet z výsledků on-line výuky v Moodle, a to takto:

 1. Výsledky jednotlivých testů v Moodle jsou vyhodnoceny v procentech úspěšnosti. Žák musí v testu dosáhnout úspěšnosti min. 33 %, resp. 44 % (viz. bod 4)
 2. Do celkového výsledku bude započten vždy nejlepší pokus v testu.
 3. Celkový výsledek testů v předmětu bude vypočten jako aritmetický průměr výsledků jednotlivých průběžných testů v předmětu ve 2. pololetí 2019/2020.
 4. Celkové hodnocení předmětu bude na známku převedeno takto:
  Hodnocení pro předměty:
 • DĚJEPIS,
 • HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS,
 • INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE,
 • LOGISTIKA,
 • MANAGEMENT,
 • MARKETING,
 • MATEMATIKA,
 • OBČANSKÁ NAUKA,
 • OBCHODNÍ KORESPONDENCE,
 • PRÁVNÍ NAUKA,
 • PROPAGACE,
 • PŘÍRODNÍ VĚDY,
 • PSYCHOLOGIE PRODEJE,
 • ŘÍZENÍ JAKOSTI,
 • ZBOŽÍZNALSTVÍ
86% - 100%výborný
69% - 85%chvalitebný
51% - 68%dobrý
33% - 50%dostatečný
0% - 32%nedostatečný

Hodnocení pro předměty:

 • ANGLICKÝ JAZYK,
 • ČESKÝ JAZYK A LITERATURA,
 • NĚMECKÝ JAZYK,
 • PODNIKOVÁ EKONOMIKA,
 • RUSKÝ JAZYK,
 • ÚČETNICTVÍ A DANĚ
88% - 100%výborný
74% - 87%chvalitebný
59% - 73%dobrý
44% - 58%dostatečný
0% - 43%nedostatečný

V předmětech Konverzace z anglického jazyka, Konverzace z ruského jazyka a Seminář z matematiky budou všichni žáci hodnoceni stejnou známkou jako v prvním pololetí.

Studenti, kteří byli hodnoceni z těchto předmětů nedostatečnou nebo nebyli klasifikování, budou konat doklasifikaci klasickou formou v posledním srpnovém týdnu.

Uzavření hodnocení za druhé pololetí pro žáky 1. – 3. ročníku

Žáci 1. – 3. ročníku jsou povinni splnit všechny průběžné testy v Moodle do 21. 6. 2020 31.5.2020. V případě, že žák některý test nesplní nebo nedosáhne stanoveného minima, nemůže být z předmětu hodnocen.

Hodnocení žáků přihlášených k jarnímu termínu maturit (4. ročník)

Žáci 4. ročníku jsou povinni splnit všechny průběžné testy v Moodle do 10. 5. 2020.

Pro hodnocení se použijí stejné principy viz. Obecná pravidla pro hodnocení s následující výjimkou: „na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 nemůže být žák přihlášený k jarnímu termínu maturit hodnocen „5 - nedostatečně“ nebo „nehodnocen“. Na vysvědčení bude místo toho uvedeno u daného předmětu „prospěl“.  Takový žák bude připuštěn k maturitní zkoušce.“

Kompletní znění vyhlášky MŠMT a Metodiky k vyhlášce najdete na webu MŠMT.

Předávání vysvědčení

Podle stávající úpravy by vysvědčení v letošním roce mělo být předáno 30. 6. 2020. Maturantům se standardně předává vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky.

Způsob předání ale budeme muset přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci, o způsobu předání budeme včas informovat.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy