466 611 106

Informační technologie

Informační technologie

Chcete vyhrávat soutěže v informačních technologiích, vytvářet
weby podle postupů profesionálů, nechat se učit od
programátorů softwarových firem?


Informační technologie
– obor se skvělou budoucností

Začněte pracovat na své kariéře už při studiu na střední! Obor Informační technologie – Správce informačních systémů je skvělou volbou pro všechny, které baví informatika a záleží jim i na tom, co přijde po škole. Naším cílem není dostat studenty k maturitě. My myslíme dál!

Žádné biflování, spousta praxe

Nezáleží nám na tom, jak rychle si zapamatujete zadané učivo. Nehrajeme si na jedničky s hvězdičkou. Chceme studenty, které bude naše škola bavit a kteří chtějí v životě něco dokázat.

Namísto složitých pouček naši absolventi s přehledem zvládají:

 • programování v jazyce C#,
 • HTML, CSS, JavaScript, PHP pro tvorbu webových stránek,
 • instalaci e-shopu, e-learningového i redakčního systému,
 • práci s MS Accessem, MySQL, MS SQL-serverem a v Oraclu,
 • vektorovou i rastrovou grafiku,
 • konfiguraci serverů,
 • realizaci firemní počítačové sítě včetně jejího zabezpečení a připojení k internetu,
 • pokročilou webovou analytiku.

Pořádná příprava na státní maturitu

Více než 40% celkového času výuky v oboru Informační technologie je věnováno odborným předmětům, které vyučují zkušení profesionálové působící ve významných IT společnostech. Ti také vedou většinu maturitních předmětů.

Při studiu nezapomínáme ani na výuku angličtiny, matematiky a na další nezbytné všeobecně vzdělávací předměty, díky kterým jsou naši studenti úspěšní u státních maturit.

Pročtěte si studijní plán oboru Informační technologie
- Správce informačních systémů

Zaměřujeme se na výuku programování, internetových prezentací, internetového marketingu a databází.

Schéma skupin vzdělávacích předmětů oboru informační technologie

Předměty ICT

Předmět Počet hodin týdně
1. 2. 3. 4. celkem
Programování 2 2 - - 4
Základy databází - 2 - - 2
Výpočetní technika 3 3 2 2 10
Počítačové systémy a sítě 2 2 3 3 10
Internetové prezentace - 2 2 - 4
Počítačová grafika - - 2 2 4
Linux - 2 - - 2
Písemná a elektronická komunikace 3 - - - 3
Seminář k maturitnímu projektu - - - 1 1
Předměty ICT CELKEM 10 13 9 8 40
 

Profilující předměty

Předmět Počet hodin týdně
1. 2. 3. 4. celkem
Programování .NET - - 3 2 5
Databázový server - - - 2 2
Vývoj webů - - - 2 2
Internetové aplikace - - 3 - 3
Cvičení z fyziky - - 2 2 4
CELKEM - - 8 8 16
  

Cizí jazyky

Předmět Počet hodin týdně
1. 2. 3. 4. celkem
Anglický jazyk 5 5 4 4 18
Cizí jazyky CELKEM 5 5 4 4 18
 

Ekonomické předměty

Předmět Počet hodin týdně
1. 2. 3. 4. celkem
Ekonomika a účetnictví - 2 2 2 6
CELKEM - 2 2 2 6
 

Všeobecně vzdělávací předměty

Předmět Počet hodin týdně
1. 2. 3. 4. celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Společenské vědy 4 2 - - 6
Matematika 4 3 4 3 14
Fyzika 2 2 - - 4
Chemie, biologie, ekologie 2 - - - 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Maturitní seminář MA/AJ - - - 2 2
CELKEM 17 15 9 8 48

Po maturitě rovnou do vlastní kanceláře

Moc dobře víme, co všechny firmy po svých zaměstnancích chtějí – praxi. Nezáleží, kolik vysokoškolských titulů máte, pokud jste své umění zatím nikde nepředvedli. Naši absolventi jsou na tento okamžik připravováni v průběhu celého studia a není výjimkou, že už ve čtvrťáku mají práci. Většina z nich také po maturitě úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Studenti mají možnost zapojit se do mnoha projektů, které je připraví na tvrdý boj ve firmách. Mohou si vyzkoušet práci ve studentské firmě eDELTA nebo zrealizovat něco velkolepého v rámci maturitního projektu. To je příjemný zápich do životopisu, ne?

Školní notebook místo učebnic

Protože by se informační technologie bez pořádné výbavy studovaly poněkud špatně, nabízíme našim studentům pronájem a následné odkoupení nadupaných notebooků značky LENOVO. Notebooky nakupujeme ve větších objemech od našich spolehlivých dodavatelů, proto je jejich cena výrazně nižší než v obchodech. No, a pokud přeci jen studenti preferují arsenál vlastní, není co řešit.


Přijímací řízení, aneb: "Jak se k nám dostat?"

Stejně jako na všechny ostatní maturitní obory musíte i na obor Informační technologie skládat centrální přijímací zkoušky. Kromě výsledků přijímaček nás však zajímá i vaše dosavadní práce v oboru, výsledky v soutěžích a podobně. Samozřejmě pomohou i pěkně známky ze základní školy. My si všechny uchazeče hezky seřadíme a vybereme 52 nejlepších.

Více viz. kritéria přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro denní formu studia pro školní rok 2019/2020
Obor: 18-20M/01 - Informační technologie

V souladu se zněním § 59 Zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Kritéria pro přijetí vycházejí z požadavku na prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů výše citovaného paragrafu a jsou tato:

 1. Výsledky u přijímacích zkoušek,
 2. Zájem o obor (prokazatelná práce v oboru, účast na odborných soutěžích,…),
 3. Předchozí studijní výsledky na ZŠ.

1. Výsledky u přijímacích zkoušek (0 - 100 bodů)

Uchazeč skládá písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V každé zkoušce může uchazeč získat 0 - 50 bodů, tedy v součtu za obě zkoušky 0 - 100 bodů.

Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s § 60b odst (4) školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Dodatek pro cizince:

V souladu s § 60b odst (5) školského zákona: Uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka. V souladu s výkladem MŠMT č.j.: MSMT-29721/2017-1 ze dne 23.11.2017, bude pořadí těchto uchazečů určeno ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

2. Zájem o obor (0 - 30 bodů)

Zájem o obor může uchazeč doložit takto:

 • spoluprací s firmou nebo jinou institucí z oboru (dopis s popisem spolupráce s razítkem firmy/instituce)
 • odkazem na vlastní dostatečně kvalitní práci publikovanou na internetu,
 • (v případě Internetového marketingu) – vlastní dostatečně kvalitní blog, YouTube channel, fotogalerie, apod.
 • diplomy z odborných soutěží, odkaz na výsledkovou listinu soutěže, odborné certifikáty apod.,
 • účast v kroužcích se zaměřením na obor - (potvrzení),
 • jinou formou, ze které budou jasně zřejmé a prokazatelné aktivity, které žák v oboru v minulosti vykonával

Body v tomto kritériu bude přidělovat dle zaslaných podkladů 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy. Každý člen komise stanoví počet bodů každému uchazeči a výsledný počet bude určen jako průměr jednotlivých hodnocení. V tomto kritériu může uchazeč získat 0-30 bodů.

3. Předchozí studijní výsledky na ZŠ (0 - 24 bodů)

Uchazeč je hodnocen za průměr z předmětů:

 • Matematika,
 • Fyzika (nebo obdobný předmět),
 • Český jazyk (případně mateřský jazyk),
 • První cizí jazyk (převážně anglický)

z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku (obvykle 8.) a 1. pololetí posledního ročníku (obvykle 9.). Za každé pololetí získá body takto:

 • Za každou jedničku 2 body,
 • Za každou dvojku 1 bod,
 • Za každou trojku a horší 0 bodů

Za každé pololetí může uchazeč získat 0-8 bodů, celkově 0-24 bodů.

Jestliže uchazeč navštěvoval dlouhodobě školu v zahraničí, předloží vysvědčení ze zahraniční školy a výsledky mu budou odpovídajícím způsobem převedeny na české hodnocení.

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů. Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, může být jak z češtiny tak i z matematiky horší maximálně o 7 bodů než průměr všech našich uchazečů. Konkrétní, pevnou bodovou hranici pro přijetí tedy stanovíme, až budeme znát celkové výsledky všech uchazečů. Jako vodítko může sloužit, že pokud budou přijímačky "stejně těžké" jako loni, tak by mělo stačit 20 bodů z češtiny i z matematiky.

Doplňková kritéria

V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhne stejného součtu bodů dle dílčích kritérií, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí postupně tato doplňková kritéria:

 • Vyšší počet bodů dle kritéria zájem o obor,
 • Vyšší počet bodů u přijímacích zkoušek,
 • Nižší průměr všech známek (v součtu z 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku).

Prvních 52 zájemců v tomto pořadí bude přijato ke studiu.

Nezapomeňte! Přihlášku ke studiu je možné poslat nejpozději do 1. března!

Kam s druhou přihláškou?

Každý uchazeč má dva pokusy na přijímací zkoušky. Obvykle je to tak, že na jedné škole má jeden pokus a na druhé v pořadí pokus druhý. Na obou školách se potom započítává lepší výsledek z obou pokusů.

I když jste si naši školu třeba naprosto zamilovali a na žádnou jinou nechcete, vyberte si nějakou školu, která je pro vás akceptovatelná a na si dejte druhou přihlášku. Nepřijdete tak o druhý pokus na přijímačkách.

Důležité údaje do přihlášky ke studiu

Název a adresa střední školy:
DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.,
Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice

 

Obor vzdělání (kód a název) do kterého se uchazeč hlásí:
18-20-M/01 Informační technologie

Smlouva o studiu

Projděte si smlouvu o studiu v klidu doma. Pak se klidně přijďte zeptat, když něčemu nebudete rozumět. Zde máte vzor: Smlouva o studiu.pdf.


Přijďte se o nás dozvědět víc!


Naše největší úspěchy
v IT soutěžích

 • 1. místo Google Code-in (USA, Mountain View),
 • 1. robotická olympiáda (USA, Washington),
 • ​INTEL ISEF - postup do finále (USA, Los Angeles),
 • postup na soutěž Vernadského (Rusko, Moskva),
 • opakované postupy do národního finále EXPO SCIENCE AMAVET (Akademie věd, Praha)

Další úspěchy v IT soutěžích »

Úspěšné maturitní projekty

CRM Zákaznický servis

Webový informační  systém sloužící kosmetickým poradkyním Mary Kay k evidenci zákaznic a jejich objednávek.

Projekt postoupil do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2013.

Vedoucí projektu:
Ing. Petr Scháněl (UNICORN, a.s.)

Další maturitní práce »

Školné denního studia oboru Informační technologie

Pro studenty, kteří nastoupí ke studiu po 30.8.2019, bude roční školné 25.000 Kč. Pro stávající studenty zůstává školné 20.000 Kč. Všichni studenti mohou získat prospěchové stipendium.

Školné se hradí v pololetních splátkách. Na prospěchové stipendium dlouhodobě dosahuje třetina studentů. Každý rok vyplácíme na stipendiích téměř čtvrt milionu korun.

Více informací

Podporujeme nadané studenty. Proto jsme zavedli prospěchová stipendia, která se školným pomohou. Platí vždy na následující pololetí.

Stipendium podle prospěchu

předchozí průměr stipendium v Kč
1,00 5.000,-
1,01-1,10 4.000,-
1,11-1,20 3.500,-
1,21-1,30 3.000,-
1,31-1,40 2.500,-
1,41-1,50 2.000,-
1,51-1,60 1.500,-
1,61-1,70 1.000,-
1,71-1,80 500,-

Školní jídelna

Na obědy chodíme do jídelny gymnázia Dašická, která je od školy vzdálená asi 5 minut chůze. Obědy stojí 31 Kč a každý den si můžete vybrat ze tří jídel, z nichž jedno bude chutnat i vegetariánům.

Ubytování na internátu

Studentům, kteří k nám dojíždějí z daleka, nabízíme útulný pokojíček v domově mládeže v Rožkově ulici. Cena ubytování je stanovena na 1500,-Kč za měsíc a je možné si objednat i snídaně a večeře. Cesta do školy může být příjemná procházka, pokud ale nasednete na tramvaj č. 5, do dvaceti minut už sedíte ve své lavici.


Napište nám

Rychlý kontakt

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice

Pracovní doba:
7.00–11.30, 12.00–15:00
466 611 106,
605 192 007

Přidej se k nám na facebooku

© 2019, DELTA - SŠIE, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑