466 611 106

Internetový marketing

Internetový marketing

Pro všechny příznivce technologií,

kteří v sobě ukrývají uměleckou či lehce kreativní duši.


Internetový marketing – pro všechny kreativní duše

Pokud vás zajímá svět informačních technologií, ale přesto rádi zapojujete i pravou hemisféru, je pro vás obor Internetový marketing trefou do černého. Důležitost on-line médií si začínají uvědomovat firmy po celém světě a už teď hledají člověka, který to všem těm internetovým vychytávkám umí nandat.

Nechceme šprty. Chceme tvořivé bytosti!

Na střední škole DELTA nechceme, aby studenti každý den odcházeli s haldou úkolů a tlustými knížkami. K výuce přistupujeme prakticky a kreativitu studentů rozvíjíme v nejrůznějších směrech.

Naši absolventi po ukončení studia bez problémů zvládají:

 • připravit a zrealizovat komplexní marketingovou kampaň v on-line prostředí včetně závěrečného vyhodnocení,
 • tvorbou profesionálních webových stránek, základy programování i práci s databázemi,
 • využívat sociální sítě včetně videokanálů pro virální propagaci firmy a jejích produktů,
 • práci s audiovizuální technikou (produktová fotografie, reklamní video) včetně profesionální postprodukce ve speciálních softwarech,
 • napsat čtivý text, který budou internetové prohlížeče milovat,
 • nainstalovat svůj notebook, firemní server i nastavit síť bez pomoci IT.

Poctivá příprava na státní maturitu

Při studium nezapomínáme ani na všeobecně vzdělávací předměty, jako je matematika, základy společenských věd či ekonomika, aby naši studenti měli co nejlepší výsledky při skládání státní maturity a při přijímačkách na vysoké školy. Velký důraz klademe i na pokročilou výuku angličtiny.

Více než 40% času ve škole se studenti věnují odborným předmětům, které učí profesionálové z významných IT společností a agentur. Nejvíce se zaměřujeme na internetový marketing, tvorbu internetových prezentací a práci s audiovizuální technikou.

Pročtěte si studijní plán oboru Informačních technologií - Internetový marketing

Schéma skupin vzdělávacích předmětů zaměření Internetový marketing

Základní ICT předměty

Předmět Počet hodin týdně
1. 2. 3. 4. celkem
Základy programování 2 2 - - 4
Základy databází - 2 - - 2
Výpočetní technika 3 3 2 2 10
Počítačové systémy a sítě 2 2 3 3 10
Internetové prezentace - 2 2 - 4
Počítačová grafika - - 2 2 4
Linux - 2 - - 2
Písemná a elektronická komunikace 3 - - - 3
Seminář k matur. projektu - - - 1 1
Předměty ICT CELKEM 10 13 9 8 40
  

Profilující předměty

Předmět Poč. hod. týdně
1. 2. 3. 4. celkem
Praktický marketing - - 2 2 4
Internetový marketing - - 3 1 4
Cvičení z poč. grafiky - - 3 3 6
Komunikace - - - 2 2
Profilující CELKEM - - 8 8 16

Všeobecně vzdělávací předměty

Předmět Počet hodin týdně
1. 2. 3. 4. celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 5 5 4 4 18
Matematika 4 3 4 3 14
Společenské vědy 4 2 - - 6
Fyzika 2 2 - - 4
Chemie, biologie, ekologie 2 - - - 2
Ekonomika a účetnictví - 2 2 2 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Maturitní seminář (MA, AJ) - - - 2 2
CELKEM 22 19 15 16 72

Pořádná praxe už na střední

Už dávno neplatí, že maturita znamená jistou práci. V těch lepších firmách se personalisté potýkají s desítkami zájemců na jedno místo a nebude je zajímat, že máte samé jedničky. Na tento okamžik studenty připravujeme v průběhu celého studia.

Kromě úspěšné maturitní zkoušky naši absolventi ve svých životopisech mají:

 • praxi ve studentské firmě eDELTA,
 • realizaci reklamní kampaně na Google včetně jejího nastavení a vyhodnocení,
 • vytvoření e-learningového systému,
 • maturitní projekt, na kterém spolupracovali se zástupci těch největších IT firem u nás
 • a mnoho dalšího!

Naši studenti se pravidelně umisťují na předních příčkách IT soutěží, jako je Google Online Marketing Challenge nebo BusinessPoint. Většina čtvrťáků má navíc už vlastní zaměstnání. No neberte to!

Notebook místo učebnic

Ke studiu zaměření Internetový marketing budete potřebovat především kvalitní notebook. Pokud máte vlastní výzbroj, na kterou nedáte dopustit, není co řešit. V opačném případě nabízíme našim studentům pronájem a následné odkoupení nadupaných notebooku značky DELL, které se stávají jejich věrnými spojenci po celou dobu studia. Notebooky nakupujeme u spolehlivých dodavatelů ve větších objemech za výrazně nižší ceny.


Přijímací řízení, aneb: "Jak se k nám dostat?"

Stejně jako na všechny ostatní maturitní obory musíte i na obor Informační technologie skládat centrální přijímací zkoušky. Kromě výsledků přijímaček nás však zajímá i vaše dosavadní práce v oboru, výsledky v soutěžích a podobně. Samozřejmě pomohou i pěkně známky ze základní školy. My si všechny uchazeče hezky seřadíme a vybereme 52 nejlepších.

Více viz. kritéria přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro denní formu studia pro školní rok 2019/2020
Obor: 18-20M/01 - Informační technologie

V souladu se zněním § 59 Zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Kritéria pro přijetí vycházejí z požadavku na prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů výše citovaného paragrafu a jsou tato:

 1. Výsledky u přijímacích zkoušek,
 2. Zájem o obor (prokazatelná práce v oboru, účast na odborných soutěžích,…),
 3. Předchozí studijní výsledky na ZŠ.

1. Výsledky u přijímacích zkoušek (0 - 100 bodů)

Uchazeč skládá písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V každé zkoušce může uchazeč získat 0 - 50 bodů, tedy v součtu za obě zkoušky 0 - 100 bodů.

Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s § 60b odst (4) školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Dodatek pro cizince:

 souladu s § 60b odst (5) školského zákona: Uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka. V souladu s výkladem MŠMT č.j.: MSMT-29721/2017-1 ze dne 23.11.2017, bude pořadí těchto uchazečů určeno ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

2. Zájem o obor (0 - 30 bodů)

Zájem o obor může uchazeč doložit takto:

 • spoluprací s firmou nebo jinou institucí z oboru (dopis s popisem spolupráce s razítkem firmy/instituce)
 • odkazem na vlastní dostatečně kvalitní práci publikovanou na internetu,
 • (v případě Internetového marketingu) – vlastní dostatečně kvalitní blog, YouTube channel, fotogalerie, apod.
 • diplomy z odborných soutěží, odkaz na výsledkovou listinu soutěže, odborné certifikáty apod.,
 • účast v kroužcích se zaměřením na obor - (potvrzení),
 • jinou formou, ze které budou jasně zřejmé a prokazatelné aktivity, které žák v oboru v minulosti vykonával

Body v tomto kritériu bude přidělovat dle zaslaných podkladů 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy. Každý člen komise stanoví počet bodů každému uchazeči a výsledný počet bude určen jako průměr jednotlivých hodnocení. V tomto kritériu může uchazeč získat 0-30 bodů.

3. Předchozí studijní výsledky na ZŠ (0 - 24 bodů)

Uchazeč je hodnocen za průměr z předmětů:

 • Matematika,
 • Fyzika (nebo obdobný předmět),
 • Český jazyk (případně mateřský jazyk),
 • První cizí jazyk (převážně anglický)

z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku (obvykle 8.) a 1. pololetí posledního ročníku (obvykle 9.). Za každé pololetí získá body takto:

 • Za každou jedničku 2 body,
 • Za každou dvojku 1 bod,
 • Za každou trojku a horší 0 bodů

Za každé pololetí může uchazeč získat 0-8 bodů, celkově 0-24 bodů.

Jestliže uchazeč navštěvoval dlouhodobě školu v zahraničí, předloží vysvědčení ze zahraniční školy a výsledky mu budou odpovídajícím způsobem převedeny na české hodnocení.

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů. Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, může být jak z češtiny tak i z matematiky horší maximálně o 7 bodů než průměr všech našich uchazečů. Konkrétní, pevnou bodovou hranici pro přijetí tedy stanovíme, až budeme znát celkové výsledky všech uchazečů. Jako vodítko může sloužit, že pokud budou přijímačky "stejně těžké" jako loni, tak by mělo stačit 20 bodů z češtiny i z matematiky.

Doplňková kritéria

V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhne stejného součtu bodů dle dílčích kritérií, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí postupně tato doplňková kritéria:

 • Vyšší počet bodů dle kritéria zájem o obor,
 • Vyšší počet bodů u přijímacích zkoušek,
 • Nižší průměr všech známek (v součtu z 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku).

Prvních 52 zájemců v tomto pořadí bude přijato ke studiu.

Nezapomeňte! Přihlášku ke studiu je nutné poslat nejpozději do 1. března!

Kam s druhou přihláškou?

Každý uchazeč má dva pokusy na přijímací zkoušky. Obvykle je to tak, že na jedné škole má jeden pokus a na druhé v pořadí pokus druhý. Na obou školách se potom započítává lepší výsledek z obou pokusů.

I když jste si naši školu třeba naprosto zamilovali a na žádnou jinou nechcete, najděte si nějakou druhou školu, která je pro vás alespoň akceptovatelná a tam dejte druhou přihlášku. Nepřijdete tak o o druhý pokus na přijímačkách

Nezbytné údaje na přihlášku ke studiu

Název a adresa střední školy:
DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.,
Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice

 

Obor vzdělání (kód a název) do kterého se uchazeč hlásí:
18-20-M/01 Informační technologie

Smlouva o studiu

Projděte si smlouvu o studiu v klidu doma. Pak se klidně přijďte zeptat, když něčemu nebudete rozumět. Zde máte vzor: Smlouva o studiu.pdf.


Přijďte se o nás dozvědět víc!


Naše největší úspěchy
v IT soutěžích

 • 1. a 2. místo v soutěži BusinessPoint (VUT Brno)
 • Google Online Marketing Challenge: 2 týmy v první dvacítce vysokoškolských týmů v ČR

Další úspěchy v IT soutěžích »

Školné denního studia oboru Informační technologie

Pro studenty, kteří­ nastoupí­ ke studiu po 30.8.2019, bude roční­ školné 25.000 Kč. Pro ostatní zůstává školné 20.000 Kč. Všichni studenti mohou zí­skat prospěchové stipendium.

Školné se hradí v pololetních splátkách. Na prospěchové stipendium dlouhodobě dosahuje třetina studentů. Každý rok vyplácíme na stipendiích téměř čtvrt milionu korun.

Více informací

Podporujeme nadané studenty. Proto jsme zavedli prospěchová stipendia, která se školným pomohou. Stipendia platí vždy na následující pololetí.

Stipendium podle prospěchu

předchozí průměr stipendium v Kč
1,00 5.000,-
1,01-1,10 4.000,-
1,11-1,20 3.500,-
1,21-1,30 3.000,-
1,31-1,40 2.500,-
1,41-1,50 2.000,-
1,51-1,60 1.500,-
1,61-1,70 1.000,-
1,71-1,80 500,-

Školní jídelna

Na obědy chodíme do jídelny gymnázia Dašická, která je od školy vzdálená asi 5 minut chůze. Obědy stojí 31 Kč a každý den si můžete vybrat ze tří jídel, z nichž jedno bude chutnat i vegetariánům.

Ubytování na internátu

Studentům, kteří k nám dojíždějí z daleka, nabízíme útulný pokojíček v domově mládeže v Rožkově ulici. Cena ubytování je stanovena na 1500,-Kč za měsíc a je možné si objednat i snídaně a večeře. Cesta do školy může být příjemná procházka, pokud ale nasednete na tramvaj č. 5, do dvaceti minut už sedíte ve své lavici.


Napište nám

Rychlý kontakt

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice

Pracovní doba:
7.00–11.30, 12.00–15:00
466 611 106,
605 192 007

Přidej se k nám na facebooku

© 2019, DELTA - SŠIE, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑