466 611 106

Maturita dálkově

Maturita dálkově

Dálkové studium na DELTĚ, to je přístupná a důstojná cesta
ke státní maturitě. Přihlaste se do největšího studia při zaměstnání
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.


Maturita dálkově aneb Dodělejte si maturitu při zaměstnání

Rádi byste si dodělali k základnímu vzdělání maturitní zkoušku, ale nemůžete si dovolit vracet se každý den do školních lavic? Máme pro vás řešení! Od školního roku 2014/2015 nabízíme kombinovanou formu dálkového studia oboru Ekonomika a podnikání pro všechny studenty, kteří mají ukončené základní vzdělání a chtějí pokračovat dál.

Maturita dálkově

3 skvělé výhody studia na dálku

 1. Respekt. K dálkovým studentům přistupujeme s  respektem. Nemusíte se obávat nepříjemných kantorů ani zastaralých učebních praktik.
 2. Čas. Bereme ohledy na všechny naše studenty a jejich pracovní či jiné vytížení. Studium proto plánujeme tak, aby vyhovovalo všem a nijak nenarušovalo pracovní týden.
 3. Pouze soboty. Díky skvělé organizaci se nám podařilo studium vměstnat do jednoho dne v týdnu, kterým je sobota. Nemusíte se bát žádných večerních přednášek.

Ekonomika a podnikání, váš nový začátek

V rámci dálkového studia nabízíme vůbec nejoblíbenější maturitní obor – Ekonomika a podnikání (63-41-M/01). Dálkaři mu dávají přednost zejména pro nižší náročnost odborných předmětů.

Naši absolventi po ukončení studia ovládají:

 • management,
 • marketing a propagaci,
 • podnikovou ekonomiku,
 • obchodní korespondenci,
 • právo,
 • účetnictví,
 • logistiku,
 • apod.

Součástí středoškolského vzdělávání je i výuka jazyků. Kromě angličtiny, která je pro studenty dálkového studia povinná, si můžete vybrat i druhý jazyk – němčinu nebo ruštinu. Jelikož je zkouška z cizího jazyka součástí státní maturity, snažíme se dělat maximum pro to, aby naši studenti při jejím skládání uspěli. Mimo odborných předmětů se studenti soustředí i na všeobecně vzdělávací předměty pod vedením zkušených pedagogů.

Pročtěte si učební plán dálkového studia oboru Ekonomika a podnikání

Předmět Počet hodin za rok
1. 2. 3. 4. celkem
Český jazyk a literatura 10 10 10 10 40
Anglický jazyk 32 32 28 28 120
Druhý cizí jazyk (NJ/RJ) - - 32 28 60
Konverzace z jazyka / Matematika - - 32 28 60
Dějepis dis. - - - x
Občanská nauka dis. dis. - - x
Základy přírodních věd dis. - - - x
Matematika 20 20 20 20 80
Inf. a kom. technologie dis. dis. dis. dis. x
Podniková ekonomika - 10 dis. dis. 10
Účetnictví a daně - - 20 20 40
  
Předmět Počet hodin za rok
1. 2. 3. 4. celkem
Obchodní korespondence dis. dis. - - x
Management - - dis. - x
Marketing - dis. - - x
Hospodářský zeměpis dis. - - - x
Řízení jakosti - - - dis. x
Zbožíznalství dis. - - - x
Psychologie prodeje - dis. - - x
Logistika - dis. - - x
Propagace - dis. - - x
Právo - dis. - - x
CELKEM 62 72 142 134 410

Pozn.: dis. - znamená, že k předmětu stačí nastudovat příslušné elektronické materiály distanční formy a úspěšně složit pololetní zkoušky.

Je pro mě kombinovaná forma dálkového studia to pravé?

Vůbec nám nezáleží na věku. Dálkové studium je vhodné pro každého, kdo se chce ve svém životě posunout dál. Nejčastěji ho využívají lidé, kteří si potřebují dodělat maturitní zkoušku pro splnění potřebné kvalifikace v rámci jejich současného zaměstnání, nebo naopak ti, kteří chtějí postoupit ve svém profesním životě o kousek výš.

Od školního roku 2014/15 se nám zařazením e-learningu podařilo dálkové studium zkrátit na čtyři roky. Maturitu tak můžete dálkově získat za stejnou dobu jako na denním studiu. Výuka probíhá pouze o sobotách převážně v hodinách od 8:00 do 15:00 hod. Některé předměty jako Občanská nauka, Zbožíznalství apod. nastudujete z internetu a přijdete pouze na zkoušku.

Školné dálkového studia

Roční školné je ve výši 14.000,- Kč. Standardně se hradí v pololetních splátkách na základě faktur. Zaměstnavatel si může vaše školné odečíst od daňového základu.

Bez přijímaček!

Jsme přesvědčeni, že přijímací zkoušky na dálkové studium jsou nesmysl. V tom se však rozcházíme s poslaneckou sněmovnou a nebo se při schvalování novely školského zákona na dálkové studium jaksi zapomnělo. Naštěstí zde zůstala otevřená zadní vrátka a tak v 2. a dalších kolech přijímacího řízení již přijímací zkoušky nejsou povinné.

Každý uchazeč tak stojí před volbou, zda projít přijímacími zkouškami společně s uchazeči o denní studium (potom je nezbytné podat přihlášku do 1.března) nebo zda vyplnit předběžnou přihlášku a zúčastnit se až druhého kola přijímacího řízení, kde se přijímací zkoušky již nekonají.

Více viz. kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia pro školní rok 2018/2019
Obor: 63-41M/01 - Ekonomika a podnikání

V souladu se zněním § 59 Zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Kritéria pro přijetí vycházejí z požadavku na prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů výše citovaného paragrafu a jsou tato:

 1. Výsledky u přijímacích zkoušek,
 2. Předchozí studijní výsledky na ZŠ.

1. Výsledky u přijímacích zkoušek (0 - 100 bodů)

Uchazeč skládá písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V každé zkoušce může uchazeč získat 0 - 50 bodů, tedy v součtu za obě zkoušky 0 - 100 bodů.

Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s § 60b odst (4) školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Dodatek pro cizince:

V souladu s § 60b odst (5) školského zákona: Uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, a stanoví počet bodů v rozmezí 0 - 50.

2. Předchozí studijní výsledky na ZŠ (0 - 24 bodů)

Uchazeč je hodnocen za průměr z předmětů:

 • Matematika,
 • Fyzika (nebo obdobný předmět),
 • Český jazyk,
 • První cizí jazyk (převážně anglický)

z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku (obvykle 8.) a 1. pololetí posledního ročníku (obvykle 9.). Za každé pololetí získá body takto:

 • Za každou jedničku 2 body,
 • Za každou dvojku 1 bod,
 • Za každou trojku a horší 0 bodů

Za každé pololetí může uchazeč získat 0-8 bodů, celkově 0-24 bodů.

Jestliže uchazeč navštěvoval dlouhodobě školu v zahraničí, předloží vysvědčení ze zahraniční školy a výsledky mu budou odpovídajícím způsobem převedeny na české hodnocení.

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body z obou kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů.

Doplňková kritéria

V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhne stejného součtu bodů dle dílčích kritérií, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí postupně tato doplňková kritéria:

 • Vyšší počet bodů u přijímacích zkoušek,
 • Nižší průměr všech známek (v součtu z 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku).

Prvních 70 zájemců v tomto pořadí bude přijato ke studiu.

Takže nebojte, povinně vás žádné nepříjemné testy v přeplněné učebně nečekají. Jedinou podmínkou přijetí je ukončené základní vzdělání a účast na přijímací schůzce. Na té společně probereme všechny podrobnosti o průběhu studia.

Na kombinovanou formu studia každoročně přijímáme 70 nových studentů.

Nezapomeňte! Přihlášku ke studiu do 2. kola je nutné podat nejpozději do 15. dubna!

Pokud jste termín letos již prošvihli, nezoufejte. Přihlášky přijímáme prostřednictvím formuláře i do dalších kol.

Na co ještě nesmíte zapomenout?

Po vyplnění a odeslání přihlášky si ještě vyberte termín, kdy se vám přijímací schůzka bude nejvíce hodit a rezervujte si ho na . Letos pořádáme přijímací schůzky v šesti termínech:

 • 17.4.2019 15:00-16:30,
 • 17.4.2019 17:00-18:30,
 • 15.5.2019 15:00-16:30,
 • 15.5.2019 17:00-18:30,
 • 5.6.2019 15:00-16:30,
 • 5.6.2019 17:00-18:30

Na přijímací schůzce budete potřebovat

 1. Doklad o ukončení základního vzdělání – tím máme na mysli vysvědčení z 9. ročníku základní školy, respektive 8. ročníku v případě těch dříve narozených.
 2. Vysvědčení z vašeho dalšího vzdělávání – učební obory, nedokončené střední školy, apod.
 3. Občanský průkaz.

Důležité dokumenty

Na přijímací schůzce společně projdeme vyplněné dokumenty, které si můžete stáhnout přímo do svého počítače. V případě, že byste si nevěděli rady s některými údaji, rádi vám s tím na schůzce pomůžeme.

Přihláška ke studiu - předběžná
Vyplňte on-line!
Po vyplnění reagujeme do 2 pracovních dnů, pokud nepřijde e-mailová odpověď, podívejte se do složky Spam Vaší e-mailové schránky.

Dotazník
Vytisknout kopii a vyplnit
Smlouvu o studiu
 Vytisknout dvě kopie
 

Víte že?

S maturitou se obejdete ve vašem s.r.o. bez prokuristy.
Po úspěšném ukončení studia můžete zastávat spoustu pozic ve státní správě. Od úředníka až po policistu nebo hasiče.

Chcete do vyššího ročníku?

Abychom Vás mohli přijmout do vyššího ročníku, musíte splňovat následující předpoklady:

 • od posledního vzdělávání neuplynulo více než 5 let,
 • úspěšně jste ukončili 1 nebo více ročníků v předchozím vzdělávání,
 • úspěšně složíte rozdílové zkoušky z vybraných předmětů.

Výsledky dálkařů
u státních maturit

Podle oficiálních výsledků CERMATu odmaturovali dálkoví a večerní studenti pardubické DELTY o více než 10% lépe než ostatní dálkaři v ČR.

Dálkové studium - výsledky u státních maturit


Napište nám

Rychlý kontakt

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice

Pracovní doba:
7.00–11.30, 12.00–15:00
466 611 106,
605 192 007

Přidej se k nám na facebooku

© 2019, DELTA - SŠIE, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑