Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

03.10.2016 08:03

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Denní studium

Obor Informační technologie 18-20-M/01
(obě zaměření: Správce informačních systémů, Internetový marketing)

Počet míst: 52

Školský zákon letos zavádí změny do přijímacího řízení a mimo jiné zavádí povinné přijímací zkoušky  z českého jazyka a matematiky na všechny maturitní obory. Kromě výsledků přijímaček nás však zajímá i vaše dosavadní práce v oboru, výsledky v soutěžích a podobně a vaše studijní výsledky na základní škole.

Podrobná kritéria přijímacího řízení:

Kritéria přijímacího řízení pro denní formu studia pro školní rok 2017/2018
Obor: 18-20-M/01 - Informační technologie

V souladu se zněním § 59 Zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Kritéria pro přijetí vycházejí z požadavku na prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů výše citovaného paragrafu a jsou tato:

 1. Výsledky u přijímacích zkoušek,
 2. Zájem o obor (prokazatelná práce v oboru, účast na odborných soutěžích,…),
 3. Předchozí studijní výsledky na ZŠ.

1. Výsledky u přijímacích zkoušek (0 - 100 bodů)

Uchazeč skládá písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V každé zkoušce může uchazeč získat 0 - 50 bodů, tedy v součtu za obě zkoušky 0 - 100 bodů.

Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s § 60b odst (4) školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Dodatek pro cizince:

V souladu s § 60b odst (5) školského zákona: Uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, a stanoví počet bodů v rozmezí 0 - 50.

2. Zájem o obor (0 - 30 bodů)

Zájem o obor může uchazeč doložit takto:

 • spoluprací s firmou nebo jinou institucí z oboru (dopis s popisem spolupráce s razítkem firmy/instituce)
 • odkazem na vlastní dostatečně kvalitní práci publikovanou na internetu,
 • (v případě Internetového marketingu) – vlastní dostatečně kvalitní blog, YouTube channel, fotogalerie, apod.
 • diplomy z odborných soutěží, odkaz na výsledkovou listinu soutěže, odborné certifikáty apod.,
 • účast v kroužcích se zaměřením na obor - (potvrzení),
 • jinou formou, ze které budou jasně zřejmé a prokazatelné aktivity, které žák v oboru v minulosti vykonával

Body v tomto kritériu bude přidělovat dle zaslaných podkladů 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy. Každý člen komise stanoví počet bodů každému uchazeči a výsledný počet bude určen jako průměr jednotlivých hodnocení. V tomto kritériu může uchazeč získat 0-30 bodů.

3. Předchozí studijní výsledky na ZŠ (0 - 24 bodů)

Uchazeč je hodnocen za průměr z předmětů:

 • Matematika,
 • Fyzika (nebo obdobný předmět),
 • Český jazyk,
 • První cizí jazyk (převážně anglický)

z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku (obvykle 8.) a 1. pololetí posledního ročníku (obvykle 9.). Za každé pololetí získá body takto:

 • Za každou jedničku 2 body,
 • Za každou dvojku 1 bod,
 • Za každou trojku a horší 0 bodů

Za každé pololetí může uchazeč získat 0-8 bodů, celkově 0-24 bodů.

Jestliže uchazeč navštěvoval dlouhodobě školu v zahraničí, předloží vysvědčení ze zahraniční školy a výsledky mu budou odpovídajícím způsobem převedeny na české hodnocení.

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů. Pro přijetí je nezbytné, aby uchazeč dosáhl v součtu alespoň 40 bodů.

Doplňková kritéria

V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhne stejného součtu bodů dle dílčích kritérií, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí postupně tato doplňková kritéria:

 • Vyšší počet bodů dle kritéria zájem o obor,
 • Vyšší počet bodů u přijímacích zkoušek,
 • Nižší průměr všech známek (v součtu z 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku).

Prvních 52 zájemců v tomto pořadí bude přijato ke studiu.

Důležité termíny:

 • Přihláška do 1. března 2017
 • Pozvánka na zkoušku - 29. března 2017
 • Zkouška 1. kolo
  • 1. termín: 12. dubna 2017
  • 2. termín: 19. dubna 2017
  • náhradní 1. termín: 11. května 2017,
  • náhradní 2. termín: 12. května 2017
 • Oznámení výsledků do 28. dubna 2017
 • Odevzdání zápisového lístku pravděpodobně do 16. května 2017 (do 10-ti pracovních dnů od vyhlášení výsledků)

Hranice 40 bodů, aneb "to je v pohodě"

Jak jsme dospěli k hranici 40 bodů? Vyšli jsme skutečně z minima, které by uchazeč měl splňovat:

 • přijímací zkoušky: 30% = 30 bodů. Spodní hranice úspěšnosti u státní maturity se pohybuje těsně nad 30%. Takže pokud má uchazeč za čtyri roky složit státní maturitu, měl by být z češtiny a matematiky minimálně na 30% znalostí ze ZŠ. Na zkoušku má každý 2 pokusy, čímž se do značné míry omezí i nervozita.
 • známky ze základní školy - nosné předměty: 6 bodů. To odpovídá v každém pololetí známkám 2,2,3,3.
 • no a ty 4 body prostě musí uchazeč někde získat. Třeba tím, že už programuje, dělá weby, účastní se soutěží, prostě jste aktivní v oboru, který u nás chce studovat.

Kritéria jsou nastavena tak, aby se k nám dostali i takoví uchazeči, kteří jsou již v oboru opravdu dobří, ale škola "tak trochu hoří". Za doložený zájem o obor může uchazeč získat až 30 bodů. Chybějících 10 pak už jistě získá snadno v ostatních kritérií.Napište nám

Rychlý kontakt

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice

Pracovní doba:
7.00–11.30, 12.00–15:00
466 611 106,
605 192 007

Přidej se k nám na facebooku

© 2019, DELTA - SŠIE, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑